เลือกหมวดหนังสือ :
การส่งปัญหาความต้องการของหมู่บ้านชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ [ 3 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น [ 30 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 67 
 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 [ 30 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
 
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล(ด่วนที่สุุด) [ 30 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 54 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1584