แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 124 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 112 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 104 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 127 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 104 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 140 


สถจ.อุทัยธานี จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 110 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ [ 28 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 165 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 216 
 
 
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ด่วนที่สุด) [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 210 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 43 
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาเด้กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560(ด่วนที่สุด) [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 18 
แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 6/2560 (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 97 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน มิ.ย. 60) [ 25 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 95 
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [ 25 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"  [ 25 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 172 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 178 
การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพิ่มเติม) [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 111 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีฟผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4  [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 87 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 138 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 66 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดำเนินการทางละเมิด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 60 [ 19 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 166 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังสำหรับพนักงานจ้าง [ 19 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 170 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาส อบต.ท่าโพ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีต [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาส อบต.หนองกระทุ่ม เรื่องจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสระประปา จำนวน 3 [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
 
ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2560)    อ่าน 284  ตอบ 1  
นายช่างโยธาอาวุโส (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 264  ตอบ 2  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ หาที่โอนย้าย (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 446  ตอบ 8  
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักจัดประชุมคณะกรรมการ [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.พลวงสองนาง แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซ [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุกดู่ การประชุมประชาคมชุมชนตำบล [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองหลวง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน(ลงหินคลุก)หมู่ที่1-10 จำนวน 22 สาย [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่องสอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดทนง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งพง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการปั่นสองน่อง ท่องหนองฉาง ย้อนแดนดิน ถิ่นชายไทยเชื้อสา [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ระบำ โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) ประจำปี 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและขยายเขต [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ทัพหลวง [ 27 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งพง กิจกรรมประดับธงชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บ [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.ทุ่งพง กิจกรรม Big Cleaning Day “ถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” [ 26 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1496  [ 26 ก.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1494  [ 26 ก.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1463  [ 26 ก.ค. 2560 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1483  [ 26 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/8001-8076 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7992-8000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2560 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว37  [ 26 ก.ค. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กพส. มท 0810.6/ว1470 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก ด่วน กม. มท 0804.5/ว1472  [ 25 ก.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1471 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2560 ]
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม การพัฒนาสมรรถนะหลักของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจการทำงานของภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1254  [ 24 ก.ค. 2560 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1466  [ 24 ก.ค. 2560 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว71  [ 24 ก.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1456  [ 21 ก.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/7660-7735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7561-7636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท.  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์ หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1443  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว4019  [ 20 ก.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1448  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว6  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1441  [ 19 ก.ค. 2560 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1440  [ 18 ก.ค. 2560 ]