อบต.ลานสัก [ 24 ม.ค. 2560 ] อ่าน 4 


อบต.ทุ่งโพ นักเรียน ร.ร ผู้สูงอายุต.ทุ่งโพ ภาคเรียนที่ ๑/๒ ปีที่๒ ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. [ 24 ม.ค. 2560 ] อ่าน 4 
   วัดหนองบ่มกล้วย
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.อุทัยธานี อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 20 ม.ค. 2560 ] อ่าน 24 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 [ 18 ม.ค. 2560 ] อ่าน 30 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม [ 18 ม.ค. 2560 ] อ่าน 26 
 
 
แบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2560 ] อ่าน 60  
แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตาม พ.ร.บ.การกระจายอำนาจฯ งวดที่ 12 ปี งปม. 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ] อ่าน 81  
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต เดือน ธ.ค. 59 [ 18 ม.ค. 2560 ] อ่าน 65  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ม.ค. 2560 ] อ่าน 212 
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 16 ม.ค. 2560 ] อ่าน 80 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ] อ่าน 136  
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ด่วนที่สุด) [ 20 ม.ค. 2560 ] อ่าน 31  
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ] อ่าน 40  
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ [ 20 ม.ค. 2560 ] อ่าน 127  
โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 (ด่วนที่สุด) [ 19 ม.ค. 2560 ] อ่าน 41  
 
 
   
   
 


 


 
 
ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประ [ 29 ก.ย. 2559 ] อ่าน 177 
ประกาศ ทต.ลานสักเรื่องสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย [ 19 ม.ค. 2560 ] อ่าน 16 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.59 [ 9 ม.ค. 2560 ] อ่าน 19 
 
ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (29 ธ.ค. 2559) อ่าน 180  ตอบ 4  
รับโอนย้ายตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ฯ (ด่วน) (23 ม.ค. 2560) อ่าน 42  ตอบ 1  
เรียนสอบถามการใช้วุฒิ ป.โทลดระยะเวลาครับ อ่านระเบียบแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ครับ (17 ม.ค. 2560) อ่าน 36  ตอบ 0  
อบต.ทุ่งพง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายทัพทัน - หนองฉาง ถนนหมู่ที่ 5 เชือมหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.ลานสัก [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.อุทัยเก่า ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 3  
อบต.อุทัยเก่า ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.ทุ่งโพ นักเรียน ร.ร ผู้สูงอายุต.ทุ่งโพ ภาคเรียนที่ ๑/๒ ปีที่๒ ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเต้นไป [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.ทุ่งโพ โครงการสัปดาห์เรารักษ์อุทัย ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเต้นไป [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 5  
อบต.ทุ่งโพ ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเต้นไป [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.อุทัยเก่า ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายน้อย รอดนวล) [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 6  
อบต.ดงขวาง การประชุมกองทุนฯ อบต.ดงขวาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.น้ำรอบ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 9  
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 3 [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 11  
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนางชิดชนก สุวรรณวงษ์ หมู่ที่ 2 [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 14  
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ การยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.ทุ่งพง แจ้งชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 14  
ทต.ตลุกดู่ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 9  
อบต.น้ำซึม นายก อบต.น้ำซึม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.น้ำซึม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.น้ำซึม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 132  
อบต.ห้วยคต ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [ 23 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 9  
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างบ้านนายฉลอง ถึงบริเวณเขตพื้นที่นานายนิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ [ 20 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 16  
ทต.พลวงสองนาง ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่องการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง หมู่ที่ 3 อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอทุัยธานี [ 20 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 16  
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 20 ม.ค. 2560 ]  อ่าน 11  
 
     
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตระกร้าเชือกฟาง
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/510-584 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว5  [ 23 ม.ค. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3 [ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2]  [ 23 ม.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว145  [ 23 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว146  [ 23 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว135  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว131 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) กศ. มท 0816.3/ว133  [ 20 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว120  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว127  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว124  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]