แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมการตรวจประเมินโรงเรียนพอเ [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 35 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการ [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 28 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 101 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผน [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 100 


ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และพิธีเปิดโครงการเทศกาลข้าว [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 89 


ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 86 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิตฯ ม.ค. 61 (ด่วนที่สุด) [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 95 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ งวดที่ 12/2560 (ด่วนที่สุด) [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 93 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 133 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 61 อำเภอหนองฉาง [ 7 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 183 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างถูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 13 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 17 
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 16 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 12 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 30 
การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 38 
รายงานผลการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 58 
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 104 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 40 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 55 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 80 
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 53 
การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคี และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 28 
 
 
   
   
 


 


 
 
รายงานงบทดลอง เดือน ม.ค.61 [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 28 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.60 [ 5 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 78 
 
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 551  ตอบ 1  
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 120  ตอบ 0  
อบต.บ่อยาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 หมู่ที่ [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.บ่อยาง ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสรวง ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบ [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสรวง [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
ทม.อุทัยธานี ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนณรงค์วิถี ช่วงวัดให [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่เรื่องโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จุดไร่มอญ ขนาดควา [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
ทม.อุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี สำหรับกั [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านนางอุไร ทัพนิ [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลหลักธรรมาภิบาล [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำดอกไม้แท่นกล่าวรายงาน กล่าวเปิดงานและปิดงานตามโครงก [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานสัก เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลานสัก [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 11 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร(ขนาดA4) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]
แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว24  [ 15 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว435  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561-2562 ประเทศมาเลเซีย กศ. มท 0816.3/ว429  [ 14 ก.พ. 2561 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว438  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว439  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว443 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ก.พ. 2561 ]
แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1  [ 13 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดติิดตามผลการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว2  [ 13 ก.พ. 2561 ]