แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.49 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัด [ 19 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 15 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 76 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนภาคีเครือ [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 61 


จังหวัดอุทัยธานี โดยสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมโครง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 105 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังห [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 89 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจ [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 91 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ เลิศร [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 84 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 74 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมการตรวจประเมินโรงเรียนพอเ [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 93 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการ [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 95 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 150 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผน [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 155 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน (ด่วนที่สุด) [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (ด่วนที่สุด) [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ต.ค.60 - ม.ค.61 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
ซ้อมความเข้าใจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ซ)(ด่วนที่สุด) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ(ด่วนที่สุด) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ รุ่นที่ 36-50 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(ด่วนที่สุด) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการววิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (ด่วนที่สุด) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ด่วนที่สุด) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ด่วนที่สุด) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนของกรมส่เงสริมการปกครองท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ประจำปี 2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง [ 20 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
รายงานงบทดลอง เดือน ก.พ.61 [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 66 
 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีอยากย้าย (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0  
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 135  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 648  ตอบ 1  
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามใบสั่งซื้อของ อบต. จำนวน 100 [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยคต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยคต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านลุงผู้ใหญ่ [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.พร้อมถังกรอง [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุ [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวล์ต 120 แอมป์ (ลูกสั้น) จำนวน 2 ลูก โ [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาบางแกรก การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการดสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดิอนกุมภาพัยนธ์ 2561 (ศูนย์พัฒนาเด็ [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก HP Laser 12 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ดงขวาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมตามโครงการ(ผักตบชวา) [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงขวาง จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศพด. พร้อมติดตั้ง [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว757  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว755  [ 19 มี.ค. 2561 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ศปท.สถ. มท 0817/ว756  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2868, 2869 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว750 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว749  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.1/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว732  [ 16 มี.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว721  [ 16 มี.ค. 2561 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว697  [ 15 มี.ค. 2561 ]
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว695  [ 15 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ., อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว800  [ 15 มี.ค. 2561 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือภายในสังกัด สถ. ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว708  [ 14 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว707  [ 14 มี.ค. 2561 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว687 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว682  [ 13 มี.ค. 2561 ]