แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 145 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 130 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 123 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 147 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 122 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 159 


สถจ.อุทัยธานี จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 123 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ [ 28 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 185 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 230 
 
 
การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ด่วนที่สุด) [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 91 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 64 
การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.4/ว 163 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 160 
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 141 
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสุดของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช [ 31 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 170 
แจ้งแผนการตรวจประเมิน อำเภอสะอาด (ด่วนที่สุด) [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล (ด่วนที่สุด) [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ (ด่วนที่สุด) [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (Matching Fund) ด่วนที่สุด [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ให้ติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์ Application "Echo English" [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
ประกาศฯมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 92 
 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ อบต.หนองนางนวล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศ ทต.พลวงสองนาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 บ้ [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
 
อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 79  ตอบ 0  
ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2560)    อ่าน 355  ตอบ 1  
นายช่างโยธาอาวุโส (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 308  ตอบ 2  
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักจัดโครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการแ [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.อุทัยเก่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการศูนย์บริการค [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาด 45 ที่นั่ง เพื่อนำคณะ [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และห้องเรียนอนุบาล อาคาร 1 รร.เ [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นหน้าอาคารเรียนและพื้นเครื่องเล่น โรงเรียนป [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพ เกษตรพอเพียงในสถานศึกษาฯ ตามแนวทางพระราชดำริ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทม.อุทัยธานี การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนว [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทม.อุทัยธานี การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกหนองปรือ จำนวน 1 โครงการ [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งพง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.เขาบางแกรก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาบางแกรก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1683  [ 23 ส.ค. 2560 ]
การมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชนต่อเนื่อง ระหว่างปี 2555-2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1675  [ 23 ส.ค. 2560 ]
การจัดงานประกาศผลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1674  [ 23 ส.ค. 2560 ]
ขอให้ส่งเงินคืนสำหรับเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1678  [ 23 ส.ค. 2560 ]
ขอให้ส่งเงินคืนสำหรับเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1679  [ 23 ส.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1672  [ 23 ส.ค. 2560 ]
การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4700  [ 23 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 22 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 22 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ อปท. จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1673  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.4/ว1662  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอกเขตพื้นที่จังหวัด) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1671  [ 22 ส.ค. 2560 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว1656  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1667  [ 22 ส.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1639 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1659  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1650  [ 21 ส.ค. 2560 ]
โครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1658  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4676 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1655  [ 21 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1654  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว1640  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]