แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 57 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผน [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 50 


ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และพิธีเปิดโครงการเทศกาลข้าว [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 54 


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 324 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 243 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 243 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 230 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล [ 3 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 138 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO Waste) ปี 2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
การตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ด่วนมาก) [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด) [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ด่วนที่สุด) [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง พัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้บางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ด่วนที่สุด) [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ปี 2561 (ด่วนที่สุด) [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุน [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
ผลการคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
ขอเชิญประชุม [ 15 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 120 
ขอเชิยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 3 [ 15 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ด่วนมาก) [ 11 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 212 
 
 
   
   
 


 


 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.60 [ 5 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
 
รับโอนย้าย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 380  ตอบ 1  
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 0  
ต้องการย้ายหาประสบการณ์ (9 ม.ค. 2561)    อ่าน 368  ตอบ 4  
อบต.ป่าอ้อ แบบเปิดเผยราคากลางและประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดหมู่ที่ 11 บ้านเนินม่ [ 21 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าอ้อ แบบเปิดเผยราคากลางและประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพ [ 21 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลุกรังฃำรุดโดยลงลูกรังเกลี่ยเรียบหมู่ที่ [ 21 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายประปา-บ้านนายสมศักดิ์ (ต่อจาก [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกหม้อ ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจากบ้านนายสมหมาย-บ้านนายประเส [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกหม้อ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ-หมู่ที่ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองไผ่แบน ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.หนองหลวง [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.หูช้าง ทีมรถบรรทุกน้ำเฝ้าระวังไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนในตำบล [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
อบต.หูช้าง ส่งน้ำ อุปโภค - บริโภค ในหมู่บ้าน [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 กพส. มท 0810.5/ว154  [ 18 ม.ค. 2561 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว148  [ 18 ม.ค. 2561 ]
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว172  [ 18 ม.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว173  [ 18 ม.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค มท 0803.3/ว171  [ 18 ม.ค. 2561 ]
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กศ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว157  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว153  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155  [ 17 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0263  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว104  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว99  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด่วนที่สุด กศ. มท0816.3/ว98  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว495  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว109  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว108  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว106  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว107  [ 15 ม.ค. 2561 ]