แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 168 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 151 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 150 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 171 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 149 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 185 


สถจ.อุทัยธานี จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 151 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ [ 28 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 205 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 253 
 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 55 
การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 44 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX300) ด่วนมาก [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 64 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 49 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ส.ค. 60) [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 43 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 37 
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" [ 18 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 111 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 67 
การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 46 
การบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 40 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 63 
แจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและบูรณาการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในระดับจังหวัด [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 40 
ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกููลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 71 
การพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 129 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน มิ.ย. - ส.ค. 60 (ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 127 
 
 
   
   
 


 


 
 
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 27 
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย [ 29 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 37 
 
อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 165  ตอบ 0  
ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2560)    อ่าน 406  ตอบ 1  
นายช่างโยธาอาวุโส (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 351  ตอบ 2  
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อผ้าผูกประดับเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักจัดโครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรทบทวน) [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์ดอกดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักจัดอบรมโครงการเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศให้กับเด็ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อยาง เเจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์อื่นๆ (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (อุปกรณ์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายภายในตำ [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านไร่ โครงการปลูกต้นไม้สถานที่ฝังกลบขยะ waste to Forest. [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านไร่ ประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ้านไร่ เข้ารับเสื้อพระราชทานและร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านไร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ดำเนินโครงการถ [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1922  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1926  [ 20 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว1925  [ 20 ก.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1923  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว1821  [ 20 ก.ย. 2560 ]
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5289  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1918  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1920  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ ว1917  [ 19 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1916  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1915  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1914 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1911  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9513, 9514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560)สน.คท. มท 0808.2/9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1866  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1901 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1900  [ 15 ก.ย. 2560 ]
ขอข้อมูลการดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กพส. มท 0810.5/ว1896  [ 15 ก.ย. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1891  [ 15 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนจัดสรรเงินฝากคลังให้ศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันกลุ่มภาค/เขต และศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว1873  [ 15 ก.ย. 2560 ]