อบต.ระบำ กิจกรรมเคารพธงชาติ และพบผู้บริหารหน้าเสาธง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ] อ่าน 12 


อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จัดโครงการบริหารจัดการขยะ [ 29 พ.ค. 2560 ] อ่าน 8 
      
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ] อ่าน 58 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ] อ่าน 54 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ] อ่าน 37 
 
 
การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) ประจำปี ๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด) [ 29 พ.ค. 2560 ] อ่าน 8  
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค(ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ค. 2560 ] อ่าน 103  
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง พัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2560 ] อ่าน 95  
การตรวจสอบข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผดพลาดในรายการเลขบัตรประชาชน (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2560 ] อ่าน 69  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) [ 29 พ.ค. 2560 ] อ่าน 14  
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2560 ] อ่าน 47  
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 [ 24 พ.ค. 2560 ] อ่าน 124  
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ] อ่าน 76 
แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด [ 23 พ.ค. 2560 ] อ่าน 279 
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด) [ 22 พ.ค. 2560 ] อ่าน 78 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ อบต.หนองนางนวล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทางลู [ 29 พ.ค. 2560 ] อ่าน 8 
ประกาศ อบต.ดอนขวาง เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ครั้งที่2) [ 24 พ.ค. 2560 ] อ่าน 19 
ประกาศ อบต.สุขฤทัย เรื่องยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 [ 24 พ.ค. 2560 ] อ่าน 15 
 
ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (16 พ.ค. 2560) อ่าน 85  ตอบ 0  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ หาที่โอนย้าย (16 พ.ค. 2560) อ่าน 319  ตอบ 8  
นายช่างโยธาอาวุโส (8 พ.ค. 2560) อ่าน 111  ตอบ 0  
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.ระบำ กิจกรรมเคารพธงชาติ และพบผู้บริหารหน้าเสาธง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 12  
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จัดโครงการบริหารจัดการขยะ [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามวิถีความพอเพียง [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.ป่าอ้อ แบบเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 9  
ทต.ตลุกดู่ การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 6  
อบต.ทุ่งพง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนางเเวว มั่นต่อพงษ์ ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.หนองนางนวล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทางลูกรัง จำนวน 3 โครงการ [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรม การพบปะ ๓ ประสานอำเภอ ครั้งที่ ๒ [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.หนองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 11  
อบต.ท่าโพ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.ท่าโพ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.ท่าโพ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.สุขฤทัย โครงการพัฒนาทักษะผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 19  
ทต.ลานสัก โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.สุขฤทัย โครงการ อบจ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.สุขฤทัย โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 21  
อบต.ห้วยคต ร่วมโครงการ อบจ.สัญจร [ 26 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 15  
อบต.ห้วยคต พิธีเปิดศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน [ 26 พ.ค. 2560 ]  อ่าน 17  
 
     
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตระกร้าเชือกฟาง
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ศส. มท 0806.4/ว1043 [แบบตอบรับฯ]  [ 26 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1044  [ 26 พ.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก กม. มท 0804.5/ว1033  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1042  [ 25 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1041  [ 25 พ.ค. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว1026  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1039  [ 25 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย สน.คท. มท 0808.2/ว2709  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1031  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว23  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1023  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1019  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1009  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1013  [ 23 พ.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15 สน.คท. มท 0808.2/ว1001 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง กศ. มท 0816.3/ว1018  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ กพส. มท 0810.4/ว1016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/5277-5325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]