ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกิจกรรมงานมหกรรม "อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกั [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 275 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจ [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 136 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึ [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 130 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงาน [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 200 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 138 


วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.49 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัด [ 19 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 185 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 241 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนภาคีเครือ [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 209 


จังหวัดอุทัยธานี โดยสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมโครง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 285 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังห [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 211 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจ [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 234 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ เลิศร [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 202 
 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 104 
การแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 158 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 408 
การสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุุด ที่ อน 0023.3/ว 152 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 123 
เร่งรัดการเบิจจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
หารือกรณีอปท.ทำข้อตกลง MOA การให้การบริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียกับองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)และมีภาระผูกพันค่าใช้จ่ายหลายปีงบประมาณ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบต.ได้รับค่าจ้าง พ.ศ. 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง พ.ศ. 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน เม.ย. 61) [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 152 
การขอใช้ที่ราชพัสดุ [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. มี.ค. 61 [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิตฯ เม.ย. 61 (ด่วนที่สุด) [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 107 
ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระาชดำริ (ด่วนที่สุด) [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการให้อุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภททุุนทั่วไป [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 241 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง [ 20 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 476 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
 
เรียนสอบถามครับ อยากทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่ให้กรมเปิดสอบแต่ผู้สอบไม่พอบรรจ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0  
ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 319  ตอบ 1  
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (24 เม.ย. 2561)    อ่าน 126  ตอบ 0  
อบต.ทุ่งโพ [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศราคากลางโครงการย้ายหอพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ 2 [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง (สายทางบ้านบึงนา [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ 2 ตำบลโนนเหล็ก [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนกันคอนโซน รถยนต์ส่วนกลางรถบริการการเเพทย์ [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยคต ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุท [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองจอก ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินแจง กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมระบบประปาภายในหมู่บ้าน [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านไร่ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราช [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประกาศ การเปลี่ยนแปลงในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาบางแกรก การจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (ซอยนาทอง)บร [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๓๑๐ อุท [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 สน.คท. มท 0808.2/ว1461  [ 21 พ.ค. 2561 ]
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว1460  [ 21 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1476 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1467  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 สล.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1462  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1441  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1448  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งแนวทางการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1456  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว86  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก) ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด กศ. มท 0816.4/ว1416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1403 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1404  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2561 ]
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สล. มท 0801.3/ว1414  [ 15 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7/ว9  [ 15 พ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 15 พ.ค. 2561 ]