อบต.ทัพหลวง dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ] อ่าน 5 


อบต.ทุ่งโพ dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ] อ่าน 8 
   วัดหนองบ่มกล้วย
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.อุทัยธานี อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ] อ่าน 7 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 20 ม.ค. 2560 ] อ่าน 76 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 [ 18 ม.ค. 2560 ] อ่าน 74 
 
 
การนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 ในระบบ e-Plan (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.พ. 2560 ] อ่าน 69  
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/2559 [ 7 ก.พ. 2560 ] อ่าน 118 
แบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2560 ] อ่าน 174 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ] อ่าน 744 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ม.ค. 2560 ] อ่าน 464 
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 16 ม.ค. 2560 ] อ่าน 327 
dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ] อ่าน 2  
[ 19 ก.พ. 2560 ] อ่าน 3  
[ 17 ก.พ. 2560 ] อ่าน 104  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ] อ่าน 26  
 
 
   
   
 


 


 
 
ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประ [ 29 ก.ย. 2559 ] อ่าน 220 
[ 19 ก.พ. 2560 ] อ่าน 10 
ประกาศ อบต.ประดู่ยืน เรื่องจ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายพร้อมขุดลอกแก้มลิงบ้ [ 8 ก.พ. 2560 ] อ่าน 23 
 
ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (29 ธ.ค. 2559) อ่าน 274  ตอบ 4  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (8 ก.พ. 2560) อ่าน 56  ตอบ 0  
อบต.ลานสัก ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 ตำแหน่ง (7 ก.พ. 2560) อ่าน 631  ตอบ 4  
อบต.ทัพหลวง dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 5  
อบต.ทุ่งโพ dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 8  
สถ.จ.อุทัยธานี dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.อุทัยเก่า dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.หลุมเข้า dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 5  
อบต.หนองบ่มกล้วย dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.เกาะเทโพ dump3cz [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 9  
อบต.ทุ่งพง [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 7  
สถ.จ.อุทัยธานี [ 19 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.เนินแจง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 1 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) เป็นเงิน 492,000 บาท [ 18 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 15  
อบต.เนินแจง จัดซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด ชนิดสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง [ 18 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 12  
อบต.ทุ่งพง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งพง [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 22  
อบต.ทุ่งพง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 16  
อบต.ดงขวาง งานบุญประเพณีเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทย ปี 2560 เมื่อ 1 ก.พ.2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 22  
อบต.อุทัยเก่า งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 26  
อบต.ทุ่งพง งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 26  
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลุกหมู หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยอีจ่าง) [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 18  
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางครึ่งเส้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพง) [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 18  
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 - บ้านหนองเรือโกลน หมู่ที่ 3) [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 19  
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้า ที่ทำการ อบต.ท่าโพ [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน 18  
 
     
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตระกร้าเชือกฟาง
 
 
 
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว348  [ 16 ก.พ. 2560 ]
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว351  [ 16 ก.พ. 2560 ]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว352  [ 16 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 15 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว353  [ 15 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว334 [รายชื่อ]  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว335  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว339  [ 15 ก.พ. 2560 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท0810.5/ว349  [ 15 ก.พ. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขยายวันรายงานผลการพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว337  [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว328  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน) สน.คท. มท 0808.2/1251-1255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 10 ก.พ. 2560 ]
การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว320  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว304  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว305  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803.3/ว311  [ 10 ก.พ. 2560 ]