แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกิจกรรมงานมหกรรม "อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกั [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 70 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจ [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 70 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึ [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 61 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงาน [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 116 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 75 


วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.49 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัด [ 19 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 116 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 169 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนภาคีเครือ [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 146 


จังหวัดอุทัยธานี โดยสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมโครง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 206 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังห [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 154 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจ [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 172 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ เลิศร [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 147 
 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 77 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (LPA) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 184 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
การต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE (ประเภทถาวร) และส่งกิจกรรม/แผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 29 
โครงการสัมมนาวิชาการแห่งชาติ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย” [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
การคัดเลือโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำ 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 40 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมควมมั่นใจในเด็กปฐมวัย (ด่วนมาก) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 78 
การโอนจัดาสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการจัดการศึกษาแ่ก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดกา [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการเรียนการสอนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 69 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ไตรมาส 3  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 58 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 -2560  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง [ 20 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 80 
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
 
ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 86  ตอบ 0  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีอยากย้าย (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 0  
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 229  ตอบ 0  
อบต.บ้านไร่ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมอทำขวัญเพื่อประกอบพิธีโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๓ ภาคเรียนที ๑ ๘/๖๑ ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ ตั้ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้สำหร [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 21 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256 [ 21 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55 [ 21 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 21 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ [ 21 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกหม้อ ประกาฯผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เบิกบานวันครอบครัว และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรถ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ทองหลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่องราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทองหลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว46  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/255  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว45  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว1065  [ 19 เม.ย. 2561 ]
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว1064  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1063  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2060  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว746  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) กศ. มท 0816.5/ว1081 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.2/1060  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1078 [แบบรายงาน]  [ 17 เม.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กค. มท 0803.3/ว1067  [ 17 เม.ย. 2561 ]