ลานเขาหินเทิน
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริห [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 92 


วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำบุญ [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 70 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึ [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 78 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพค [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 78 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมการออกหน่วยบริการโครงการ [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 62 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการประชุมชี้แจงแบบประเมิ [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 65 


นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสน [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 62 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกิจกรรมงานมหกรรม "อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกั [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 341 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจ [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 196 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึ [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 194 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงาน [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 270 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 204 
 
 
การสำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือเอกชน [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 159 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 61 อำเภอบ้านไร่ [ 4 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 204 
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 231 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจ็บปวยฉุกเฉิน(ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล1-3) ด่วนที่สุด [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า(ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบ้ัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพ่ิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิ่มเติม มิ.ย. 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมประเทศไทย [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
เร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนับและแมว) เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีน (ด่วนที่สุด) [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
สุปผลการสัมมนาเรื่อง "การบริหารงานสาธารณะในระดับเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา" [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมงานเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ จตุบุรีความสุขของคนภาคเหนือ ตอนล่าง [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ด่วนที่สุด [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง [ 20 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 562 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชก [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 734 
 
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 271  ตอบ 1  
ลูกจ้าง เกษียณอายุ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 106  ตอบ 0  
อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (27 พ.ค. 2561)    อ่าน 244  ตอบ 0  
อบต.อุทัยเก่า [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมธรรมะวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปร [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดิอนมิถุนายน 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงขวาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานคา – ฝายลานคา ณ หมู่ที่ 3 บ้านลาน [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หูช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็ก [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กก่อนวัยเรี [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงขวาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางสายดงขวาง – ทุ่งปาจาน ถึง [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 111 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทม.อุทัยธานี เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 111/1 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงขวาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงหนองกร่าง ณ หมู่ที่ 2 บ้านขุนแก้ว ตำบลด [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
 
     
 
ผลิตภัณฑ์มีดโบราณ
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
 
 
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว2161  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2116  [ 12 ก.ค. 2561 ]
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว2117  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.6/ว2150  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2140  [ 11 ก.ค. 2561 ]
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2125  [ 10 ก.ค. 2561 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2127  [ 10 ก.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กพส. มท 0810.4/ว2059  [ 10 ก.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2115  [ 9 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2111  [ 9 ก.ค. 2561 ]
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว2091 [คู่มือ]  [ 9 ก.ค. 2561 ]