แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 7/2560 เมื่อวัน [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 40 


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 201 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 176 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 171 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 192 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 176 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 207 


สถจ.อุทัยธานี จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 180 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ [ 28 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 238 
 
 
การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด) [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ส.ค. - ก.ย. 60 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์(ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่2/2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"  [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 28 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ก.ย. 60) [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 65 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว (ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อดิจการวิทยุคมนาคม [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 75 
ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญาการใช้แรงงานเด็ก [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ด่วนที่สุด)  [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด่วนที่สุด) [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 96 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 74 
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 98 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 73 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ ทต.ตลุกดู่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. [ 16 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
รายละเอียดประกอบงบทดลอง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 24 
 
อยากรู้ถึงเครื่องแบบของพนักงานจ้างตามภารกิจ (21 ต.ค. 2560)    อ่าน 9721  ตอบ 17  
นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาล (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0  
รับโอน(ย้าย) นักพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (29 ก.ย. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0  
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าโพ ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางวางท่อระบายน้ำ ม.1 ตำบลท่าโพ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสรวง จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาคาร [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดุ่ เรื่องผลการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ผลการขอซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดรา [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ส่ว [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หูช้าง ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หูช้าง ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด หมู่ที่ 7 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง ทีมแพทย์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยในพื้นที่ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อยาง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกเก็บภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่เเละภาษีป้าย [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อยาง เเต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง เเต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2224  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว2227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2209  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2210  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว2185  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2223  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2215  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2228  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2214  [ 19 ต.ค. 2560 ]
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2212  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]