ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 90 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 82 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 66 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 92 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 68 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 109 


สถจ.อุทัยธานี จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 86 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ [ 28 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 140 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 186 
 
 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญในปี งปม. 2562 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 82 
การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด) [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 144 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 7 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 219 
ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามชนิดและหนังสือเริื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูล [ 5 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 108 
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 107 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (ด่วน) [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 42 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน พ.ค. 60) [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 57 
การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 42 
แจ้งรายชื่อผู้ท้ิงงาน [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. มี.ค.60 (อบจ. เม.ย.60) [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 69 
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (ด่วนที่สุด) [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 37 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 63 
ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 39 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ม.ค.- ก.พ.60 (อบจ. มี.ค.60) [ 17 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 64 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน พ.ค. 60 (ด่วนที่สุด) [ 17 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 61 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 4/2560 (ด่วนที่สุด) [ 17 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 62 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 68 
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศอบต.ดอนขวาง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอน [ 14 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 26 
ประกาศ อบต.ท่าซุง เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าซุง จำ [ 14 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 21 
 
นายช่างโยธาอาวุโส (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 176  ตอบ 1  
ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 158  ตอบ 0  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ หาที่โอนย้าย (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 378  ตอบ 8  
อบต.หนองไผ่แบน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระทุ่ม มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.นาคำ จ.กำแพงเพชร [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.เขากวางทอง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านวังสีทา [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองรี จังหวัดกาญจนบุรี [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากวางทอง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสนาม [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เขากวางทอง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เขากวางทอง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน อนุบาลผล หมู [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งโพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคปลอดภัยภายใจผู้ปกครองเป็นสุข ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งโพ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ ในวัน ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้องไป [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายคันคลองส่งน้ำสายหลัก หมู่ที่ 3 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างวัดมเหยงค์ หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
 
     
 
จำหน่ายเครื่องจักรสาน ของชมรมผู้สูงอายุตำบลพลวงสองนาง
จำหน่ายผักปลอดสารพิษบ้านเขาหินเทิน
จำหน่ายข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด
 
 
 
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6499-6527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6528-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1200 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กพส. มท 0810.2/ว1195  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1198  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1196  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1193  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว1190  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6299-6374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]