แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 198 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 206 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 214 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 224 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 231 


สถจ.อุทัยธานี จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 216 
 
 
การบันทึดข้อมุลการใช้เงินสะสมของ อปท.ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.  [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 104 
การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการ Matching Funds [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 98 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ด่วนที่สุด) [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 71 
การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ด่วนที่สุด) [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 125 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 [ 7 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 249 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 99 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ(ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้(ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป มือถือใหม่มา [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 48 
การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว [ 21 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น สู่การเป็นท้องถิ่น 4.0" [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 26 
การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 39 
การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 34 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษาบน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคารมาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมครั้งที่ 2 [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 60 
แนวทางการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 35 
 
 
   
   
 


 


 
 
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 34 
ประกาศ ทต.ตลุกดู่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. [ 16 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
 
ต้องการย้ายหาประสบการณ์ (15 พ.ย. 2560)    อ่าน 144  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องหัวเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการกำหนดราคาหรือตรวจการจ้างได้ไห (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 80  ตอบ 1  
อยากรู้ถึงเครื่องแบบของพนักงานจ้างตามภารกิจ (21 ต.ค. 2560)    อ่าน 10934  ตอบ 17  
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก คนงานทั่วไป รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อบต.เดือนพ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างผู้ฝึกสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำสะว่ายน้ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างผู้ฝึกสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำสะว่ายน้ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำตรายาง 8 รายการ [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับชั้นประถมศึกษา สำหรับโรงเรียน [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับชั้นอนุบาล สำหรับโรงเรียนในสั [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วารสารสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมื [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (ขนมปัง+เครื่องดื่ม) [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยายดา กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำดีด้วยหัวใจจังหวัดอุทัยธานี\" [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาหนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน2560 [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.สุขฤทัย ประกาศประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ขอความร่วมมือให้อง [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวารสาร เดือนพฤศจิกายน 2560 [ 23 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2575  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนทีี่ 2/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2576  [ 22 พ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2597  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว168  [ 22 พ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/555-556  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว169  [ 22 พ.ย. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School กศ. มท 0816.3/ว2590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 22 พ.ย. 2560 ]
การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว135  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การแก้ไขข้อมูลเอกสารสำรองเงินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2565  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/14594-14603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2562  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2569  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2568  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ระบุพิกัดในระบบ latitude/longitude ของบ่อกำจัดขยะเจ้าภาพ Cluster ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2553  [ 17 พ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด กศ. มท 0816.3/ว2485  [ 17 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2545  [ 17 พ.ย. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2560 ]
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540  [ 16 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 16 พ.ย. 2560 ]