อบต.ระบำ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมา [ 21 เม.ย. 2560 ] อ่าน 24 


อบต.หูช้าง โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง [ 21 เม.ย. 2560 ] อ่าน 5 
   วัดหนองบ่มกล้วย
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ] อ่าน 40 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ] อ่าน 29 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั [ 27 มี.ค. 2560 ] อ่าน 67 
 
 
การอบรมสัมมนาเชิงชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด) [ 10 เม.ย. 2560 ] อ่าน 188 
แบบสำรวจการจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเเลี้ยงสัตว์ฯ [ 10 เม.ย. 2560 ] อ่าน 157 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 [ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 43  
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 [ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 31  
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด [ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 27  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 32  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3 [ 19 เม.ย. 2560 ] อ่าน 39  
การจัดประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด และประกวดอำเภอสะอาด (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2560 ] อ่าน 34  
การติดตามการใช้ในระบบ e-laas ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 19 เม.ย. 2560 ] อ่าน 55  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 [ 18 เม.ย. 2560 ] อ่าน 88  
 
 
   
   
 


 


 
 
ประกาศ อบต.ไผ่เขียว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง [ 19 เม.ย. 2560 ] อ่าน 10 
ประกาศ อบต.ประดู่ยืน เรื่องจ้างเหมาสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองแหน-หน [ 19 เม.ย. 2560 ] อ่าน 12 
ประกาศ อบต.ทัพหลวง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 4 โครงการ [ 19 เม.ย. 2560 ] อ่าน 9 
 
รับโอนย้าย (20 เม.ย. 2560) อ่าน 31  ตอบ 0  
รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น) (19 เม.ย. 2560) อ่าน 29  ตอบ 0  
ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดอบต.) จำนวน 1 อัตรา , นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา (10 เม.ย. 2560) อ่าน 54  ตอบ 0  
อบต.ระบำ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 6  
อบต.ระบำ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 5  
อบต.ระบำ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 9  
อบต.ดอนขวาง ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 11  
ทม.อุทัยธานี ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนพิบูลย์ศิริ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 13-8 พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 10  
อบต.บ่อยาง สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.ระบำ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 24  
อบต.หูช้าง โครงการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ประจำปีงลประมาณ 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 6  
อบต.หูช้าง โครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตาเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพตาเพื่่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 4  
อบต.หูช้าง โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 5  
อบต.หนองยายดา กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามวัยต้านภัยยาเสพติด "หนองยายดาเกมส์" ปี 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 6  
อบต.หนองยายดา กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.อุทัยเก่า โครงการสร้างสานพลังท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน ขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม วันที่ 17 - 21 เมษายน 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.ป่าอ้อ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนผด.5(ไตรมาสที่2)และผด.6(ไตรมาสที่1) [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 8  
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง แจ้งผลการประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉาง ถึงวัดทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 11  
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่องแจ้งผลการประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉาง หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งพง [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 9  
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 7  
อบต.ระบำ ร่วมกิจกรรมวันจักรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์รางวงศ์จักรีทุกพระองค์ [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน 23  
 
     
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตระกร้าเชือกฟาง
 
 
 
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา 99 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว815  [ 21 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0808.2/4342-4391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว811  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว804,4836  [ 20 เม.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว 805  [ 19 เม.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว797  [ 18 เม.ย. 2560 ]
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว798  [ 18 เม.ย. 2560 ]
การติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 18 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30 กค. มท 0803.3/ว793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2560 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. [เอกสารแนบท้าย 1] [เอกสารแนบท้าย 2] [การขอทราบผลคะแนนการประเมิน] [หนังสือเรียกรายงานตัวครั้งที่ 1]  [ 12 เม.ย. 2560 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.7/ว789  [ 12 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว787  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/3992-4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/4079-4154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว777  [ 11 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1934  [ 11 เม.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว778 , ว779  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว776  [ 11 เม.ย. 2560 ]
การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว757  [ 11 เม.ย. 2560 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2560 สล.  [ 10 เม.ย. 2560 ]
การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว709  [ 10 เม.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว773  [ 10 เม.ย. 2560 ]