แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และพิธีเปิดโครงการเทศกาลข้าว [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 23 


ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 24 


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี พร้อมด้วยนางเพชรรั [ 15 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 83 


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 7/2560 เมื่อวัน [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 117 


สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 289 


สถจ.อุทัยธานีร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมออ [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 215 


สถจ.อุทัยธานีร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม [ 2 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 218 


สถจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสาวสามวัย อุทัยธานี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 233 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุท [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 243 
 
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3RS [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 59 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 70 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 125 
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป งบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128 (ด่วนที่สุด) [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 59 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ให้องอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 56 
แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินรับบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 12 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 56 
สรุปประเด็นจากการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิดทฤษฎี..สู่การปฏิบัติจริง [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 68 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (ด่วนมาก) [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 97 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 135 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 109 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ด่วนที่สุด) [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 105 
 
 
   
   
 


 


 
 
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 70 
 
ขอความอนุเคราะห์ทำถนนหนองไผ่-บ้านทุ่งใหญ่ ต.หยองยาง (3 ธ.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0  
ต้องการย้ายหาประสบการณ์ (26 พ.ย. 2560)    อ่าน 219  ตอบ 3  
สอบถามเรื่องหัวเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการกำหนดราคาหรือตรวจการจ้างได้ไห (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 123  ตอบ 1  
ทต.เขาบางแกรก [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศสำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบและการดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศสำหรับการจัดซื้อของสมนาคุณโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่อาส [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมือง หมุ่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมุ่ที่ 7 ตำบลบ่อ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพ ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนล [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬาฯ [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยคต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและของสมนาคุณ ตามโคร [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากวางทอง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากวางทอง กิจกรรมตามโครงการจิตอาศา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ \" [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.เขากวางทอง ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยายดา การชำระภาษีประจำปี 2561 [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.หาดทนง การติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ด้านสาธารณสุขไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
ทต.หาดทนง นักกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านให้บริการแก่ชุมชน [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7014  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/15613-15665 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว2822  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15497-15572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูและด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15609-15612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/15666-15741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว7015  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย กพส. มท 0810.5/ว2812  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท. มท 0808.3/ว6724  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว196  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล.) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2794 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การสำรวจความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2796  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2795 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท.0802.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ (ภาษีไปไหน) กศ. มท 0816.3/ว2775  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2779  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของ สถ. และ อปท. กพส. มท 0810.2/ว2774  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว6896  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว2758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2765  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2764  [ 7 ธ.ค. 2560 ]