กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 13 ธ.ค. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๖๓,๖๖๒) 13 ธ.ค. 2553
รายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๓/๔๓๗๗) 9 ธ.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชน (ทส ๐๓๐๕/๑๒๙๙๐) 9 ธ.ค. 2553
การมอบ เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๘) 9 ธ.ค. 2553
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙) 9 ธ.ค. 2553
แผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๓๕) 8 ธ.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๕๒๒) [บัญชีจัดสรรฯ] 7 ธ.ค. 2553
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังของเทศบาลให้สอดคล้องกัน (มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๓๓) 7 ธ.ค. 2553
เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๕๐) [เอกสารแนบฯ] 7 ธ.ค. 2553
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๑๒) 7 ธ.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง เข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ) 7 ธ.ค. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๙๐๓) 7 ธ.ค. 2553
การอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๔๖๕) 2 ธ.ค. 2553
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๓๔) 2 ธ.ค. 2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๔๕๕) 1 ธ.ค. 2553
โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔-๖ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๘๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 ธ.ค. 2553
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๑) 1 ธ.ค. 2553
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ถ่ายโอนไปยัง อปท. และเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยเหลือพิเศษครูและภารโรงโรงเรียน สังกัด อบจ. และเทศบาล (มท ๐๘๐๘.๕/ว ๕๑) 1 ธ.ค. 2553
การดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (มท ๐๘๙๑.๔/ ว ๒๔๕๗) 30 พ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [510]