เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบ ผส.๒) และแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พก.๒) (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๒๙) 7 ก.พ. 2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑-๒ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๓๐, ว๓๓๑) 7 ก.พ. 2555
คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๑) 6 ก.พ. 2555
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๐) 6 ก.พ. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๖) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๒] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๓] 6 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๑๘) 6 ก.พ. 2555
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของ อบต. ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๐๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ (มติ ก.อบต.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๒) 3 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ (มติ ก.ท.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑) 3 ก.พ. 2555
เผยแพร่หนังสือ สรุปบทเรียนจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบนำแผนชุมชนมาสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๖๙) 3 ก.พ. 2555
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (เพิ่มเติม) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๓๐๔) 2 ก.พ. 2555
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [รุ่นที่ ๔ ภาคเหนือ] 2 ก.พ. 2555
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๖๗) 2 ก.พ. 2555
แจ้งแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๘๗) 2 ก.พ. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๑๒) 2 ก.พ. 2555
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๑๑) 2 ก.พ. 2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอล 2 ก.พ. 2555
ขอเชิญประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๗๔) 2 ก.พ. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.พ. 2555
แต่งตั้งข้าราชการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๑.๑/ว๙) 2 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [579]