การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2553 (ด่วนมาก มท 0809.4/ว 2033) 6 ต.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หนึ่งใจ..ร่วมพัมนาท้องถิ่นไทย (มท 0808.2/ว 2037) 6 ต.ค. 2553
ประกาศกำหนดการขำระเงินต่าธรรมเนียมการศึกษา (มท 0893.4/ว 2023) 6 ต.ค. 2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ( ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2027) [เอกสารแนบฯ] 5 ต.ค. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิดสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Indesign (มท 0807.3/; 2029) 5 ต.ค. 2553
การเร่งรัดการพัฒนาตลาดตามกฏกกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ( มท 0891.3/ว 2028) 5 ต.ค. 2553
รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 งวดปี 2553 (ด่วนที่สุด มท 0892.4/ว 2025) 5 ต.ค. 2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ 10774) 5 ต.ค. 2553
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ (Junior Water Challenge) (ด่วนที่สุด มท 0892.1/2026) 5 ต.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง เข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 4 ต.ค. 2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2017) [เอกสารแนบฯ] 4 ต.ค. 2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ 567/2553) 4 ต.ค. 2553
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1994) 1 ต.ค. 2553
เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" (ที่ มท 0893.4/ว 2005) 1 ต.ค. 2553
การเผยแพร่ข้อความพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (ที่ มท 0806/ว 2014) 1 ต.ค. 2553
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ มท 0803/ว 1993) 1 ต.ค. 2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่ง นักบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (ที่ มท 0809.2/ว 268) 1 ต.ค. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS และ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ มท 0803/ว 1972) 1 ต.ค. 2553
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคา ต้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ที่ มท 0803/ว 1992) 1 ต.ค. 2553
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า หรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลังและการจ้างเอกชนดำเนินงาน (ที่ มท 0803/ว 1977) 1 ต.ค. 2553
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [499]