การเผยแพร่ข้อความพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (ที่ มท 0806/ว 2014) 1 ต.ค. 2553
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ มท 0803/ว 1993) 1 ต.ค. 2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่ง นักบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (ที่ มท 0809.2/ว 268) 1 ต.ค. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS และ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ มท 0803/ว 1972) 1 ต.ค. 2553
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคา ต้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุนลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ที่ มท 0803/ว 1992) 1 ต.ค. 2553
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า หรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลังและการจ้างเอกชนดำเนินงาน (ที่ มท 0803/ว 1977) 1 ต.ค. 2553
ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2004) 1 ต.ค. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 4 (ที่ มท 0807.3/ว 1980) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 29 (ที่ มท 0807.3/ว 1983) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างตารางคำนวณขั้นสูง (Advance Excel) รุ่นที่ 10 (ที่ มท 0807.3/ว 1985) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และตัดสินใจสำหรับ อปท. รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1984) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สถิติเพื่อการสำรวจ และวิจัย รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1986) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้แผนผังความคิด (Mind Map) ในการทำงานและการบริหาร รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1979) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนสำหรับนักวิชาการ และนักการศึกษา รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1982) 30 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 19 (ที่ มท 0807.3/ว 1981) 30 ก.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์โปรแกรม Dream Weaver รุ่นที่ 10 (ที่ มท 0807.3/ว 2003) 30 ก.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อผสม (มัลติมีเดีย) เพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ (Flash) รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 2002) 30 ก.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 7 (ที่ มท 0807.3/ว 2001) 30 ก.ย. 2553
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 386/2553) 30 ก.ย. 2553
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 383/2553) 30 ก.ย. 2553
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [499]