การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๒) 22 ส.ค. 2554
การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (มท ๐๘๑๐.๑/ว ๔,ว ๑๗๑๓) 22 ส.ค. 2554
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๕/ว๒๓,ว๒๒) 22 ส.ค. 2554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๗๐๗) 22 ส.ค. 2554
การจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๖๘๗) 19 ส.ค. 2554
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยสุขภาพรวมถึงการระบาดของโรคติดต่อ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๙๗) 19 ส.ค. 2554
ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. (e-LAAS) (มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๖๕๑) 19 ส.ค. 2554
ขอให้จังหวัดแจ้งข้อมูล/แผนงานและกรอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๖๗๔) 19 ส.ค. 2554
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๖๙๒) 19 ส.ค. 2554
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๖๕๕) 19 ส.ค. 2554
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๖๔๙) 18 ส.ค. 2554
ประกาศเพิ่มเติม และยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๖๗๗) 18 ส.ค. 2554
กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๖๘๔) 18 ส.ค. 2554
โครงการอบรมสัมมนาครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๖๖๐) 18 ส.ค. 2554
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖๗๕) 18 ส.ค. 2554
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๗๑) 17 ส.ค. 2554
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล (มท ๐๘๐๖/ว ๑๖๖๔,ว ๘) 17 ส.ค. 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๕-๑๖ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๔) 17 ส.ค. 2554
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๘/ว๑๖๖๗) 16 ส.ค. 2554
ขอแจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๗๑๖๑) 16 ส.ค. 2554
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [549]