มติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 (มท 0810.5/ว1524) 6 ส.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 4)(มท 0808.2/7784-7858) [บัญชีรายละเอียดฯ] 6 ส.ค. 2553
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ปีที่ 2 (มท 0807.3/ว1498) 6 ส.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ สถจ. และของ อปท. ต่างๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม) 6 ส.ค. 2553
การแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (มท 0808.2/ว 2272) 5 ส.ค. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 61 (เพิ่มเติม) (มท0807.3/ว 1512) 5 ส.ค. 2553
การประชาสัมพันธ์และเชญชวนสมัครวารสาร วิทยาจารย์ (มท 0809.9/ว1481) 4 ส.ค. 2553
การรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และการขอขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1502) 4 ส.ค. 2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว2632) 4 ส.ค. 2553
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1501) 3 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0807.3/ว1455) 3 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง (Autocad for Window) ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว1489) 3 ส.ค. 2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา)(ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/1491) 2 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว1454) 2 ส.ค. 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 436/2553) 2 ส.ค. 2553
การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว1475) 2 ส.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 33 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1448) 30 ก.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 38 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1447) 30 ก.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1446) 30 ก.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1445) 30 ก.ค. 2553
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [487]