เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒๘๒) 2 พ.ย. 2554
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อประกอบการขอรับ พ.ต.ก.) (มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๖๓) 2 พ.ย. 2554
แบบแปลนและประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗ รูปแบบ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๑๖๕) [แบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา] [ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปา] 1 พ.ย. 2554
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๒๖๓) [แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ฯ] 1 พ.ย. 2554
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๓๕๗) 1 พ.ย. 2554
ตรวจสอบรถนาคของกรมชลประทานที่พร้อมเคลื่อนย้าย (ด่วนที่สุด ศปภ./มท, ว 217) 31 ต.ค. 2554
ขอข้อมูลรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.ว ๑๐๗๗) 29 ต.ค. 2554
แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ (มท ๐๘๙๐.๑/๙๓๖๔) 28 ต.ค. 2554
ให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้ง อปท. ในพื้นที่ส่งข้อมูลที่ท้องถิ่นจังหวัดเพื่อรวบรวมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบต่อ (ศปภ./สถ./ว๒๒๗๖) 27 ต.ค. 2554
การขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๒/๙๓๖๓) 26 ต.ค. 2554
ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๕๘) 26 ต.ค. 2554
การรายงานการขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่และรถบรรทุกน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ร้ายแรง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๗๕) 26 ต.ค. 2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๖-๒๘ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓๐) 26 ต.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.ระดมเครื่องสูบน้ำทั่วประเทศ 26 ต.ค. 2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒๖๔) 26 ต.ค. 2554
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว๑๒๘) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 ต.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 26 ต.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.เลื่อนสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 26 ต.ค. 2554
รายชื่อผู้ประสานงานเรื่องเครื่องสูบน้ำของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) 26 ต.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๑) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๖๗) [บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ] 26 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [562]