การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๖๗๗) 23 มี.ค. 2554
ร่างระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ และร่างประเด็นหารือในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ. 22 มี.ค. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๖๓) 22 มี.ค. 2554
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๖๕) 22 มี.ค. 2554
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบการถ่ายโอนภารกิจฯ 21 มี.ค. 2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๕๐) 21 มี.ค. 2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๖) [รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยความพิการ] 21 มี.ค. 2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๗) 21 มี.ค. 2554
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๕) 21 มี.ค. 2554
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๕๙) 21 มี.ค. 2554
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๖) 21 มี.ค. 2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๖๐) 21 มี.ค. 2554
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (มท ๐๘๐๘.ภ/ว๖๓๙) 18 มี.ค. 2554
การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๖๔๘) 18 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๔๖) 18 มี.ค. 2554
แนวทางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๔) 18 มี.ค. 2554
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๔๓) 17 มี.ค. 2554
การให้การสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อน ๘๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๑๗) 17 มี.ค. 2554
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๗๖) 17 มี.ค. 2554
การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาเทศบาล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๘) 17 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [525]