การปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ครั้งที่ ๒) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๓๔๑) [แบบฟอร์มฯ] 9 พ.ย. 2553
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๓๓๙) 9 พ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑- ๓ (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๐๖) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 พ.ย. 2553
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว ๒๓๓๕) 8 พ.ย. 2553
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๓๒) 8 พ.ย. 2553
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาขีพประปา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๓๗) 8 พ.ย. 2553
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔ ให้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๒๖๒) 8 พ.ย. 2553
การเลื่อนการฝึกอบรมด้านพัสดุ (จัดโดย สถจ.สงขลา) 7 พ.ย. 2553
โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๒๗) 5 พ.ย. 2553
ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในองค์การบริหารส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๐๑) 5 พ.ย. 2553
แผนการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๗) [แผนการฝึกอบรมฯ] 5 พ.ย. 2553
โครงการสัมมนาผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (มท ๐๘๙๓.๔/ ๑๑๔๑๓) 5 พ.ย. 2553
สำรวจข้อมูลนิติกรที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๒.๒/ว ๑๒๑๙๔) 5 พ.ย. 2553
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๑๐) 4 พ.ย. 2553
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่ผู้ประสบอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือ และรายงานกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๑๑) 4 พ.ย. 2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว ๒๓๐๖) 4 พ.ย. 2553
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๓๐๒) [คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐] [คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX GIS] 4 พ.ย. 2553
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ด่วนที่สุด นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑) 3 พ.ย. 2553
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๓๐๓) 3 พ.ย. 2553
การประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ทรูปลูกปัญญา ปี ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๖๐) 3 พ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [505]