ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๓๑๙) 30 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/๙๑) 30 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๐) 30 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๙) 30 มิ.ย. 2554
การระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔) 30 มิ.ย. 2554
เชิญชวนบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๖/ว๑๒๗๘) 30 มิ.ย. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๔-๑๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๓๑๔, ว๑๓๑๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 29 มิ.ย. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง มท.ปลูกหญ้าแฝก ๘๔ ล้านกล้า 29 มิ.ย. 2554
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๐๘) 29 มิ.ย. 2554
หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีการโอนพนักงานส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๘, ๔๘๙) 29 มิ.ย. 2554
การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๙๘) 29 มิ.ย. 2554
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๑๓๐๗) 29 มิ.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๐๐) 29 มิ.ย. 2554
การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนด (มท ๐๘๐๓/ว๑๒๘๘) 28 มิ.ย. 2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๖๗) [บัญชีรายชื่อฯ] 28 มิ.ย. 2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28 มิ.ย. 2554
กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๒๖๐) 27 มิ.ย. 2554
แจ้งการสมัครและลงทะเบียนอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และLTAX GIS) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (ด่วน ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๒๙๔) 27 มิ.ย. 2554
ขอทราบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๒๘๙) 27 มิ.ย. 2554
แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๘๕) 27 มิ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] ....หน้าสุดท้าย >> [541]