ลูกจ้าง เกษียณอายุ
 

อยากสอบถาม  ลูกจ้างประจำ (กลุ่มงานบริการพื้นฐาน) พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)  จะเกษียณอายุ ตอนอายุครบ 60 ปี ตามปีงบประมาณใช่ไหม   เพราะ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519 กำหนดว่า ลูกจ้างประจำซึ่งมีอายุครบหก สิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น  จึงสรุปได้ว่า ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการในปีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และในวันที่ 1 ต.ค ของปีนั้นๆ ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 1 ตค. จะต้องเกษียณอายุราชการ หลังจากอายุครบ 60 ปี ไปได้อีก 1 ปีงบประมาณ ใช่ไหม  ขอความกรุณาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วย (เกิด วันที่ 10 ตค.2501 อายุครบ60 ปี พ.ศ.2561  แต่เกิดหลังวันที่ 1 ตค. จะต้องเกษียณอายุปีงบประมาณ 62 )

เขียนโดย   คุณ ขอความจริง

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 13.18 น. [ IP : 182.53.3.116 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)