ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 229 )
52.89%
มาก ( 197 )
45.50%
ปานกลาง ( 5 )
1.15%
น้อย ( 2 )
0.46%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%